top of page
Privacybeleid
 
Algemeen

In dit privacybeleid staat informatie hoe wordt omgaan met uw persoonsgegevens.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die Voluit leven verzamelt en verwerkt van haar opdrachtgevers, freelancers, klanten en bezoekers van www.voluitleven.nl.

Verwerking van persoonsgegevens

In dit privacybeleid is per dienst beschreven welke persoonsgegevens Voluit leven verwerkt en voor welke doeleinden. Dit document is voor het laatst gewijzigd op 10-04-2024

Inhoudsopgave
 1. Bezoek website en cookies

 2. Bestellen boeken

 3. Digitale nieuwsbrieven

 4. Contact

 5. Inschrijvingen voor cursussen

 6. Freelancers

 7. Verstrekken informatie aan derden

 8. Beveiliging

 9. Bewaartermijn

 10. Vragen of opmerkingen

 11. Inzage en correctie van gegevens

 12. Wijzigingen

1. Bezoek website en cookies

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

2. Bestellen boeken

Wij verwijzen particuliere kopers via links naar uitgeverij Boom en verzamelen zelf geen data over persoonsgegevens van deze bestellingen.

In bepaalde gevallen verkopen wij zelf (draai)boeken. Om uw bestelling te kunnen afhandelen verwerken wij de volgende gegevens:

 • Verzendadres: naam-, adres- en woonplaatsgegevens.

 • Het factuuradres indien deze afwijkt van het verzendadres.

 • De bestelde producten.

Bovengenoemde gegevens worden uitsluitend verwerkt voor het afhandelen van bestellingen.

3. Digitale nieuwsbrieven

Voor het versturen van onze digitale nieuwsbrieven gebruiken wij de dienst van een Amerikaans bedrijf – Mailchimp – dat voldoet aan het Europese privacybeleid. Wij verwerken uitsluitend uw naam en e-mailadres. Nieuwsbrieven worden in beginsel hoogstens een keer per maand verzonden. Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven met behulp van de daarvoor bedoelde link in de nieuwsbrief. Daarnaast kunt u zich altijd per mail afmelden via info@voluitleven.nl

4. Contact

Indien u ons een e-mail stuurt, wordt uw e-mail en e-mailadres bewaard tot de mailwisseling is beëindigd. Wij bewaren geen afschriften en/of persoonsgegevens nadat de mailwisseling is beëindigd.

5. Inschrijvingen voor cursussen

Wanneer u zich aanmeldt voor een cursus, verloopt de inschrijving via een Amerikaans bedrijf – Wufoo – dat voldoet aan het Europese privacybeleid. Voluit leven verwerkt de volgende gegevens die zeven jaar worden bewaard:

 • De cursus waarvoor u zich inschrijft.

 • Uw naam-, adres-, woonplaatsgegevens, mailadres en telefoonnummer.

 • De naam en adresgegevens van uw werkgever indien de factuur door hen wordt voldaan.

6. Freelancers

Freelancers die voor ons werken tekenen een ‘Overeenkomst geen werkgeversgezag’.

Wij verwerken de volgende gegevens, die wij bewaren zolang de overeenkomst van kracht is:

 • Naam-, adres-, woonplaatsgegevens, e-mailadres en telefoonnummer.

 • Inschrijfnummer Kamer van koophandel.

 • Bankrekeningnummer en overige benodigde gegevens voor het afhandelen van het honorarium.

7. Verstrekking informatie aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, verstrekken wij uitsluitend aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden. Zo maken wij gebruik van een bezorgdienst voor het leveren van boeken bij een bestelling en ontvangen de freelance trainers een deelnemerslijst wanneer zij een workshop verzorgen met de gegevens vermeld in punt 5.

Deze partijen handelen ook volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

8. Beveiliging

Voluit leven heeft adequate technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen. Het betreft onder andere:

 • Een beveiligde SSL-verbinding bij het invullen van de inschrijfformulieren.

 • Het beveiligd bewaren van gegevens.

9. Bewaartermijn

Voluit leven bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van een wet is vereist.

10. Vragen of opmerkingen

Hebt u vragen over de manier waarop Voluit leven met uw gegevens omgaat, dan kunt u contact opnemen met Voluit leven via info@voluitleven.nl

11. Inzage en correctie van uw gegevens

De persoonlijke informatie die Voluit leven over u heeft kunt u altijd opvragen en inzien en op uw verzoek wordt die informatie volgens uw aanwijzingen gewijzigd. Uw verzoeken tot inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten tot info@voluitleven.nl

12. Wijzigingen

Voluit leven behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid, bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen of verandering van diensten.

Bezoek websites
Bestellen boeken
Digitale nieuwsbrieven
Contact
Inschrijvingen voor cursussen
Freelancers
Verstrekking informatie aan derden
Beveiliging
Bewaartermijn
Vragen of opmerkingen
Inzage en correctie van uw gegevens
Wijzigingen
bottom of page