top of page
Voorwaarden
 
1. Toepassing

 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Voluit leven (hieronder genoemd cursusgever) betreffende de deelname aan cursussen, supervisie, coachingstrajecten, congressen, trainingen en studiedagen (hieronder genoemd cursus).

 

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover ze schriftelijk zijn bevestigd door cursusgever.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen cursusgever en de deelnemer komt tot stand door verzending van het inschrijf- of aanmeldingsformulier, of door bevestiging door cursusgever aan de deelnemer van diens per e-mail ingezonden aanmelding of opdracht.

 

2.2 Door verzending van het online inschrijfformulier verklaart de deelnemer de deelnamevoorwaarden van cursusgever te kennen en te accepteren.

 

2.3 Een deelnemer zoals in lid 1 bedoeld kan zowel een ter zake handelingsbevoegde vertegenwoordiger zijn van de werkgever van de als deelnemer aangemelde werknemer, als de deelnemer zelf.

3. Annulering door de deelnemer

3.1 De deelnemer heeft het recht deelname aan de cursus kosteloos te annuleren binnen de bedenktermijn van 14 dagen ingaande op de eerstvolgende dag na verzending van het online inschrijfformulier.

 

3.2 De deelnemer aan een cursus heeft het recht deelname aan de cursus te annuleren. Voor kosten van de annulering zie 3.4.

 

3.3 Annulering kan alleen schriftelijk of per e-mail plaatsvinden. Cursusgever stuurt bij ontvangst van een annulering te allen tijde een bevestiging van die annulering.

 

3.4 Bij de annulering tot 4 weken voor aanvang door een individuele deelnemer van een training met open inschrijving wordt € 30,- administratiekosten in rekening gebracht. Daarna is het volledige deelnamebedrag verschuldigd, tenzij de vrijgekomen plaats kan worden ingenomen door een collega (zie punt 5). Als annuleringsdatum wordt de datum gehanteerd van de poststempel of e-mail, dus de datum waarop de schriftelijke annulering is verstuurd.

3.5 Bij de annulering van een incompany training of 'samen inkopen training' wordt (een percentage van) het geoffreerde bedrag in rekening gebracht. De regeling ontvangt u bij de offerte en gaat in nadat de datum definitief is vastgelegd.

 

4. Tussentijdse beëindiging door de deelnemer

 

4.1 In geval de deelnemer na aanvang van een cursus de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet meer aan de activiteit zal deelnemen, is de deelnemer verschuldigd tot betaling van de volledige kosten en bestaat geen recht op enige terugbetaling of kwijtschelding.

 

5. Vervanging

 

5.1 De deelnemer kan in plaats van zichzelf in overleg een ander aan de cursus laten deelnemen, als de vervanging aan cursusgever wordt meegedeeld voor de aanvangsdatum van de activiteit en de vervangende deelnemer voldoet aan de eventuele toelatingsvoorwaarden die aan de deelname worden gesteld.

 

5.2 Bij tussentijdse beëindiging bestaat niet het recht tot het zenden van een plaatsvervanger.

 

6. Volgorde inschrijvingen

 

6.1 Bij overschrijding van het maximaal toelaatbare aantal inschrijvingen voor de cursus hanteert cursusgever het tijdstip waarop het aanmeldformulier is ontvangen als selectiecriterium.

 

7. Annulering, uitstel en weigering door cursusgever

 

7.1 De cursusgever heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere cursusdagen met opgave van redenen te annuleren, en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele cursus tenminste twee weken voor de geplande aanvang te annuleren. In deze gevallen vindt binnen twee weken restitutie plaats van de betalingen van de geannuleerde dag(en). De cursusgever vergoedt maximaal het bedrag van de cursuskosten. Cursusgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door afstel of uitstel ontstane schade.

 

7.2 Indien daartoe door cursusgever voldoende reden aanwezig wordt geacht, kan cursusgever besluiten (een gedeelte van) een cursus op een andere plaats te doen plaatsvinden of een andere trainer in te zetten dan oorspronkelijk is meegedeeld.

 

7.3 Bij datumwijziging van een cursus door cursusgever is de deelnemer geen bedrag verschuldigd indien de gewijzigde datum niet schikt. De deelnemer kan in dat geval de activiteit kosteloos annuleren.

 

7.4 Cursusgever heeft om haar moverende redenen het recht een deelnemer te weigeren, in welke gevallen de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan cursusgever betaalde bedrag.

 

7.5 Bij wanbetaling heeft cursusgever het recht de deelnemer uit te sluiten van toekomstige deelname aan cursussen van cursusgever.

 

8. Facturering

                                                                                                                                                          8.1 De kosten voor een cursus worden vooraf gefactureerd. De factuur (of een aanbetaling van € 50,00) dient binnen 14 dagen te zijn voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichting, behoudt cursusgever zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname aan de cursus. De deelnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor nakoming van zijn betalingsverplichting. De betaling dient minimaal 4 weken voor aanvang van de training te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen.

8.2 De kosten voor een eendaagse incompany training worden achteraf gefactureerd. Bij een meerdaagse incompany training worden de totale kosten na de eerste trainingsdag gefactureerd.

 

9. Gebruik lesmateriaal

 

9.1 Het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt. Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een (deel) van een workshop is niet toegestaan.

 

bottom of page